Yağ Transferinde Kullanılacak Yağ Dokusunun Toplanması

Yağ transferi öncesi hasta değerlendirilmesi son derece önemlidir. Hastadan uygulama gününden 2 hafta önce sigara içimini kesmesi istenmektedir. Bunun dışında aspirin, NSAI gibi ağrı kesicilerin kullanımı uygulama ve sonrasında kanama ve morluklarda arışa neden olmaktadır. Bunlar 2 hafta öncesinde kesilmelidir.

Hastaya yağ transferinin nasıl yapılacağı, öncesi ve sonrası ile ilgili detaylı bilgi ve yazılı doküman verilmektedir. Hastaya yapılacak uygulama ile ilgili onam formu verilerek hasta ve uygulamayı yapan doktor tarafından imzalanmaktadır.

Donor alan seçiminde sıklıkla bel yan alanı, karın alt kısmı, uyluğun iç kısmı ve diz iç kısmı tercih edilmektedir. Donor alan seçimi son derece önemlidir. Donor alandan alınan yağ dokusu alındığı anatomik alanın genetik olarak belirlenmiş yağ dokusu hafızasına sahiptir. Yani alınan yağ dokusundaki adipositler vücudun neresine transfer edilirlerle edilsinler yağ metabolizmasını ve yağın depolanmasını alındığı anatomik alanın özelliklerine göre devam ettirmektedir. Örneğin donor alan seçilirken diyet ve egzersizden etkilenmeyen anatomik alanlardaki yağ dokusu tercih edilmektedir. Bu alanlara primer yağ depolanan anatomik alanlar denilmektedir. Bu alanlarda cilt altında derin yağ dokusu tercih edilmektedir.

Farklı donor alanlardan alınan yağ dokusunun 5 saat sonrasında değerlendirilmesinde tüm alanlarda adipositlerin aynı olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle donor alan seçiminde bir öncelik verilmemiştir. Diz içi kısmını tercih edenler olmakla birlikte karın alt kısmı ve uyluk iç kısmını daha fazla tercih edenler bulunmaktadır. Karın alt kısmı ve uylukta yağ dokusunda adipositlerde lipoprotein lipase seviyesi yüksek bulunmuştur. Bu enzim yüksekliğinin yağ dokusu transfer edildiğinde anoksiye(düşük oksijen ortamına) daha fazla dayandığı ile sürülmektedir.

Yüz germe operasyonu sırasında boyun ve çene altında liposakşın yapılacak ise alınan yağ dokusu yüze yağ enjeksiyonunda tercih edilmez. Yine karın bölgesi tercih edilmektedir.

Donor Alanının İşaretlenmesiDonor alan seçiminden sonra bu alan hasta ayakta iken işaretlenmekte ve alanın sterilizasyonu ile hazırlığı yapılmakta.

Donor alandan yağ dokusunun alınması işlemi az travmatik ve yağ hücrelerine-adipositlere en az zarar verecek şekilde yapılmalıdır. Düşük basınçlı aspirasyon hatta aspirasyon yerine enjektör kullanımı ve künt uçlu kanül kullanımı konusunda ortak bir düşünceye varılmakla birlikte donor alan seçimi ve anestezi konusunda henüz ortak bir fikir birliği yoktur.


Yağ alımı işlemi mutlak steril koşullarda yapılmalıdır.

Uygulama sırasında genel anestezi, sedasyon anestezi veya tümesent anestezi tercih edilebilmektedir.

Tümesent anestezi donor alana enjektör yada infiltrasyon pompaları ile uygulanmaktadır. İnfiltrasyon pompaları en çok tercih edilen yöntemlerdir. Tümesent solüsyonu ucunda bir çok deliğin olduğu, ucu künt 14-26 gauge çapında kanüller ile donor alana yağ dokusu içerisine sprey şeklinde bu pompalar ile ritmik olarak verilmektedir.

Tümesent solüsyonu olarak birçok modifiye solüsyonlar kullanılmaktadır. Serum fizyolojik, ringer laktat solüsyonu, % 10 luk xylocaine, 0.07 yada 0.05% adrenalin, bikarbonat karışımı tümesent solüsyonu olarak kullanılmaktadır.


Sıklıkla;

  • Lidokain; 500 mg (0.05%), 750 mg (0.75%) yada 1000 mg (0.1%)
  • Adrenalin; 0.5 mg (1:2 milyon) yada 0.75 mg (1:1.5 milyon)
  • Sodyum bikarbonat ; 10 ml 8.4%
  • Triamsinolon 10 mg; isteğe bağlı
  • Serum fizyolojik; 1000 ml of 0.9% içerisinde hazırlanarak kullanılmaktadır.


Bunun dışında modifiye Klein solüsyonlarıda kullanılmaktadır. Modifiye Klein solüsyonu olarak;

  • Prilokain hidrokorür 50 ml
  • Adrenalin; 1:200.000 1 ml
  • Sodyum bikarbonat ; 10 ml 8.4%
  • Triamsinolon 10 mg; isteğe bağlı
  • Serum fizyolojik; 1000 ml of 0.9% içerisinde hazırlanarak kullanılmaktadır.


Tümesent dokunun ne kadar verielceği ile basit hesaplama ne kadar yağ dokusu alınacağı ile ilişkilidir. Genel basit yaklaşım Tümesnet solüsyon miktarı : Alınacak yağ dokusu oranı = 1 : 1 yada 2 : 1 olmalıdır.
Tümesent solüsyonu infiltrasyonu sonrası 10-15 dakika beklenmektedir.

Donor alandan yağ dokusunun alınmasında vakum cihazları, şırınga aspirasyonu ve yağ dokusunun çıkarılması gibi farklı teknikler kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde en pratik kullanılan yöntem şırınga aspirasyonudur. Vakum cihazları ile yapılan aspirasyonlarda yüksek vakum kullanıldığında yağ dokusu hücrelerinin % 90 üzerinde hasar gördüğü gösterilmiştir.

Vücuttan Yağ AlınmasıVücuttan yağ alınmasında 1.5 – 3 mm arasında çapları değişen kanüller kullanılmaktadır. 2.5 mm yüzden is 2 mm çapında ucu keskin olmayan kanüller ve 10 ml lik şırıngalar kullanılmaktadır.

İşaretlenmiş donor alan kanül uygulanmadan önce 1 ml kadar serum fizyolojik enjektöre çekilmekte. Bu kanül içerisini ve şırıngayı doldurmakta. Aspire edilen yağın hava ile temasını engellemektedir. Sonra kanül donor alan yerleştirilir ve pistol 1 cm çekilir yağ dokusu aspire edilir sonra 1 cm şeklinde pistol çekilerek işlem tekrarlanır. Alınacak yağ dokusu aspirasyonunun ancak % 25 i kullanılabilmektedir.

Uygulama sırasında bir el ile donor alan derisi hafif yukarı kaldırılarak kanülün derin yağ dokularına yerleşmesi sağlanmaktadır.

Bu işlemler ısrasında siteril koşullarda çalışılmaktadır. Özellikle yağ dokusnun hava ile temasına izin verilmez. Donor alandan yağ alımı sırasında fazla negatif basınç uygulanmaz. Fazla basıncın uygulanması aspire edien dokuda yağ hücrelerinin parçalanması ile triglisrid yoğunluğunda likit yağın ortaya çıkmasına neden olmaktadır.


Bizim Yöntemimiz

Yağ transferlerinde küçük yağ doku partiküllerinin elde edilmesi için özel bir kanül kullanmaktayız. Bu kanül 2 mm çapında ve üzerinde 1 mm lik holler bulunan ve bu hollerin kenarları hafif kanül yüzeyinden kabarık ve keskindir. Kanül donor alanda yağ dokusu içerisinde hareket halinde iken yağ dokusundan küçük yağ dokuları almaktadır. Bu kanüller keskin kenarlı kanüller;sharp-needle intradermal fat grafting (SNIF) olarak tanımlanmaktadır. Alına yağ dokusunun anacak 5 de biri transferde kullanılmaktadır. Yağ enjeksiyonunda 1 ml yağ gerekli ise donor alandan 5 ml donor yağ dokusu alınmaktadır.

Donor alandan yağ dokusunun alınmasında 10 ml şırıngalar kullanmaktayız. Şırınga içerisine donor alandan alınan yağ dokusu hava ile temas etmemesi için 1 ml kadar serum fizyolojik çekilir.  SNIF kanül 10 ml şırıngaya takılarak donor alanda yağ dokusuna yerleştirilir. Şırınga pistonu 1-2 ml geriye çekilerek bunun aspirasyon etkisi ile yağ dokusunun şırınga içerisine geçişine izin verilir. Her defasında tekrar 1-2 ml çekilerek 10 ml lik şırınganın yağ dokusu ile dolması sağlanır.

Donor alandan alınan yağ partikülleri ne kadar küçük ise uygulandığında bu küçük yağ dokusu partikülleri doku ile o kadar geniş yüzeyde temas etmekte ve yeni kan damarlarının oluşumu daha zengin olmaktadır. Bu prensipten hareket ederek biz donor alandan yağ alımında bu kanülleri kullanmaktayız.

Sonra bu şırıngalar ağızları steril kapaklar ile kapatılarak tüp stantlarında 5-10 dakika bekletilir. Bu beklemede şırınga altında kalan yağ dokusu dışındaki bölüm şırıngadan atılır. Donor alandan alınan yağ dokusu çok hemorajik ve doku frajilitesi yüksek ise 1500 rpm 1 dakika snatrifüj ve serum fizyolojik yıkama yapılır. Değil ise santrifüj yapılmaz.

Daha sonra steril 3 yollu musluk ile yağ 1 ml lik şırıngalara alınmaktadır. 10 ml den 1 ml şırıngalara geçiş hafif basınçlar ile 4-6 kez tekrarlanarak yağ dokusundaki lobüller arasındaki yapışıklıklar açılır.


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency