Kadın ve erkekte güzel ve çekici bir yüz tanımı için ırksal, etnik ve yaş dönemlerine göre standartları belilrlenmiş kalitatif ve kantitatif birçok yöntem kullanılmakta. Yüz kemikleri, deri altı destek dokusu, yağ dokusu ve derinin nitelik ve nicelikleri anatomik ve estetik normları belirlerken yüz mimiklerinin kullanımı kiişiye özel stil normlarını belirlemekte. Yüzde çekicilik algısını ise estetik alanların harmonisi, simetrisi ve kadınsı yada erkeksi yüz yapısı belirlemekte. Son yıllarda yüzün çekici olarak algılanmasında ideal normlara değil ortalama değerlere sahip olmanın daha etkili olduğu açıklanmış.

Yüzün güzel ve çekici algısını halen matematiksel bir formülle veya tek bir konsept ile tanımlayamıyoruz. Ancak her hastanın ihtiyaçlarının belirlenmesi, güçlü ve zayıf yönlerin tanımlanması, doğal görünecek şekilde yüzün yeniden şekillendirilmesi ve yaşlanma sürecinin olumsuzluklarının giderilmesi için bir tanımlama kullanmak zorundayız.

Bu amaçla estetik uygulamlarda yüzün şeklinin belirlenmesi iyi bir başlangıç noktasıdır. 

Yüz şeklinin tanımlanması estetik uygulamların alanlarını ve önceliklerini belirlerken, yüzün yeniden yapılandırılmasında iyi bir algoritma sunmakta. Ayrıca yüz şeklinin tanımlanması yaşlanma sürecinde yüzde yaşanacak problemlerede ışık tuacağı için genç yaşlarda estetik uygulamlarda yüzün nasıl optimize edileceğinide göstercek iyi bir yöntem olarakta kullanılabilir. 

Yüzün estetk ve çekiciliğinin zenginleştirilmesi için yeniden yapılandırılması ve yaşlanma sürecinin olumsuzluklarının giderilmesinde cerrahi ve ameliyatsız estetik yaklaşımların bir kombinasyonun şeklinde uygulanmasının daha güzel ve tuturlı sonuçlarını görüyoruz. Estetik yüz cerrahisi, botulinum toksin enjeksiyonu, ip askı sistemleri, peelingler, lazer ve diğer teknolojiler, dolgu ve otolog yağ enjeksiyon tekniklerinin birlikte kullanımı.... 

Bir yüze bakıldığında uzunluk ve genişlik normlarına göre ilk algılanan geometrik şekil "yüz şeklini" belirlemekte. Aşağıdaki temsili resimlerde olduğu gibi; burun, ağız, gözler ve saçlar gibi yüzün önemli estetik alanları aynı olmakla birlikte yüz şekli yüzün estetik görünümünü önemli ölçüde değiştirmekte.

 

Yüz şekli estetik olarak güzel ve kadınsı ve erkeksi görünüm olarak çekici algımızı tanımlamakta. Yumurta yada kalp şeklinde oval ve yumuşak hatlı bir kadın yüzü estetik olarak daha güzel, çekici ve genç algılanırken, keskin hatlı ve köşeli bir erkek yüzü estetik olarak daha güzel, çekici ve genç algılanmakta. Konsept güzellik(moda, sosyal medya, sinema, zamanın kültürel değerleri.... ile belirlenen) kavramı bu sunuçlar ile zaman zaman çelişmekte. Örneğin günümüzde reklam, moda ve sinema sektörüne baktığımızda daha erkeksi kadınlar yada daha kadınsı erkek ikonları görmekteyiz. 

Yüz şekli yaş algımızıda etkilemekte.Yaşlanma sürecinde; yer çekimi, yağ dokusunun azalması/artması ve bağ dokularının zayıflaması ile yüz dokuları aşağı ve içe yer değiştirmekte. Bu zamanla yüzün orta ve özellikle alt kısımlarında volüm artışı ve genişlemesine çene boyun geçişinin kaybolması anlamına gelmekte. Yani yüzün alt kısmının geniş olması hangi yaşta olunursa olsun daha yaşlı bir yüz algısına neden olmakta.  

Yukardaki temsili resimde olduğu gibi yüz şekli olarak farklı formlarda tanımlanmış. Biribirine benzeye ara fromlar birleştirildiğinde 4 ana yüz şekli kalmakta. Oval, kalp, yuvarlak ve köşeli yüz şekilleri.

Bu temel 4 yüz şeklinden yola çıkılarak yaşlanma sürecinde yüzde yaşanabilecek doku volüm değişiklikleri tahmin edilebilmekte.

Yüz asimetrisi olan hastalarda yüzün bir tarafı ile diğer tarafının yüz şekileri farklı olabileceği unutulmamalıdır. Yukardaki yüz şekil tanımları asimetrik taraflar içinde kullanılabilir. 

 

Yüz şeklinin belirlenmesinde alın, elmacık kemikleri ve alt çene genişliği ve yüzün total uzunluğu gibi değerlerden yola çıkılmakta. Ancak burada yüz şeklinin belirlenmesinde yüzün orta ve alt bölümleri dikkate alınmakta. Bunda yüzün üst bölümünde saç ön çizgisi ve saç modelinin değerlendirmeyi ve dolayısıyla yüz şeklinin belirlenmesini etkilemesi rol oynamakta. Alın yüz estetiğinde son derece önemli ancak kadınlarda daha yuvarlak bir alın, erkeklerde hafif içbükey veya düz bir alın tercihi nerede ise tüm yüz formları için standart olması diğer bir neden olarak görülebilir. 

Yüz şeklinin belirginleştirilmesi yada yeniden yapılandırılması için ameliyatsız uygulamalar içerinde en çok tercih edilen hyaluronik asit, kalsiyum hidroksiapati, poli L laktik asit içeren yarı kalıcı dolgular yada otolog yağ enjeksiyonları kullanılmakta.  Dolgu uygulamaları bu amaçlarla;

Yüzün ortasında, elmacık kemik anatomik alanlarında

 

Yüzün alt sınırında mandibula ve çenede estetik anatomik alalanlarda uygulanmakta. 

Yukarda tanımlanan alanlar dolgu uygulamalarında uzun yıllar içerinde kazanılan deneyimler sonucu belirlenmiş yüzün estetik ve en güvenilir anatomik alanlarıdır. Daha yüksek moleküler ağırlıklı, visköz dolgular ve otolog yağ enjeksiyonları bu alanlarda dokulara daha derin uygulanmakta. Uygulama sırasında kanül kullanımı gelişebilecek istenmeyen yan etkilerin daha minumum olmasını sağlamakta.

Uzun yıllar dolgu uygulamları volum amaçlı kullanıldı. Örneğin genç bir hastada dolgu uygulamalarında amaç mevcut yüz şeklinin güçlendirilmesi, yapısal eksikliklerin giderilmesi, simetri ve harmoninin sağlanması ve yaşlanma sürecine karşı koruyucu uygulamaların yapılması idi. yada ileri yaşta bir hastalarda dolgu uygulamalarının amacı yüz şekline uygun doku volüm azalmalarının düzeltilmesi, yüzün yukarı kaldırılması-lifting, simetri ve harmoninin sağlanması ve yaşlanma sürecine karşı koruyucu uygulamaların yapılması idi.

Son yıllarda dolgu uygulamaları hastanın mevcut yüz şeklini yeni bir yüz şekline modifikasyonu içinde kullanılmaya başlandı(estetik olarak kabul edilebilir). Örneğin oval bir yüze sahip bir kadında, stil estetiği için ve yüzün kadınsı ifadesini bozmadan, daha köşeli yeni bir yüz şekline modifikasyonu gibi. Bundan her yüz şeklinde modifikasyon yapolabileceği anlaşılmamalı. mevcut yüz şekli yapılabilecek modifikasyonu belirlemekte. örneğin kalp şeklinde bir yüzün daha oval yada köşeli bir yüze, yuvarlak bir yüzün oval yada ovale yakın bir yüze, köşeli bir yüzün daha yumuşak hatları olan oval bir yüze modifikasyonu gibi.

Oval Yüz Şeklinde Doku Volüm Uygulamalarında Stratejiler

Yüz şeklinin belirlenmesinde kullanılan estetik yöntemlerda daha detaylı biigi için...

Oval yüz özellikle kadınlarda daha güzel, genç ve çekici olarak algıanan yüz şekli(oval yüz neden çekici daha detaylı bilgi için...) Oval yüz estetik anatomik alanların dengeli, simetrik ve harmonik yerleşim gösterdiği yüz şeklidir.  Yüzün üst kısmındaki bifrontal ve altındaki bimandibular genişlikler hemen hemen aynı iken yüzün ortasındaki bizygomatik  genişlik bunlardan daha fazladır. Bizygomatik genişlik yüzün aşağısında çenede belirgin bir sivrilme yapmadan daralmakta. 

Yüzde yumuşak doku volümü elmacık kemikleri, jawline ve çene hattında dengeli ve orta düzeyde. Bu yüz şekline sahip genç hastalarda yüz volümetrik uygulamalarda 2 seçeneğimiz var. 

Yüzün oval formunu koruyacak şekilde zayıf alanların volümetrik doku destekleri verilirken birazda yaşlanma sürecine karşı koruyucu volüm uygulamaları yapılabilir. 

 Yüzün oval formu köşeli yüz formuna stilize edilecek şekilde volümetrik uygulama yapılmakta.  

Oval yüzde yaşlanma yüz orta ve jawline alanlarında kendisini daha fazla göstermekte. Elmacık ve yanaklarda volüm kaybı ile yüz orata alanın konturları azalırken dokuların yerçekimi ile aşağı ve ilçer yer değişimi olmakta. Yüz altında jawline ve çenede aynı değişimler yaşanırken, jawlie yumuşak hatlarını kaybetmekte, jowl defromitesi gelişmekte.

 

Oval yüze sahip ileri yaşlarda gelişen yüz estetik problemlerinde volümetrik uygulamalar ile yüzün oval formu korunarak dolgu uygulamaları yapılabilir. Yüzün zygomatik bölgesinde volüm kayıp ve azalma alanlarına uygulam yapılrken yüzün alt kısmında jawline sınırında daha iyi ve detaylı bir planlanma yapılmalıdır.

 

 

Yuvarlak Yüz Şeklinde Doku Volüm Uygulamalarında Stratejiler

Yuvarlak yüz şekli en yumuşak yüz hatlarına sahiptir ancak estetik olarak fazla tercih edilmemekte. Yüzün orta kısmının volümü son derece yumuşak hatlarla çeneye doğru daralmakta ancak çene nerede ise yuvarlak fromdadır. Yüzün üst kısmındaki bifrontal genişlik ile bimandibular genişlik hemen hemen aynıdır. 

 

Yüzde yumuşak doku volümü elmacık kemik alanında ve jawline oldukça zengin. Bu nedenle bu yüz formuna sahip kişilerde yaşlanma sürecinde yüz orta kımsında volüm kayıpları ve aşağı-içe yer değiştirmeleri daha fazla problemlere neden olurken daha yoğun problemler jawline ve çenede yaşanmakta.  

Bu yüz şekline sahip genç hastalarda yüz volümetrik uygulamalarda 2 seçeneğimiz var. 

Yüzün yuvarlak formunu koruyacak şekilde elmacık alanına ve yüz alt kısmına zayıflamış alanların volümetrik doku destekleri verilmekte. Bu alnlarda volm miktarları olabilidği kadar optimum tutulmakta.

Yüzün yuvarlak formu; hastalarında istekleri ile birlikte oval hatta biraz köşeli yüz formuna stilize edilecek şekilde volümetrik uygulama yapılmakta. Sitilizasyonda volümetrik uygulama yeterli olmayacak ise masseter botoxu, bişektomi ve iplik askı uygulamaları ile kombine edilebilir. Bu stilizasyon genç yuvarlak yüzlerde daha fazla tercih edilmekte. Bunun için yüzün alt kısmında özellikle çene , çene altı ve jawline iyi bir planlama yapılmalıdır. 

Yuvarlak yüzde yaşlanma ile birlikte destek dokularda azalma ve yer değiştirme kendisini fazla göstermekte. Ancak yüzün yuvarlak formu azda olsa bu problemleri kamufule etmekte. Yüz altında jawline ve çenede volüm azalması, yüz alt sınırın silinmesi yaşanırken,  jowl deformitesi çene çene altında doku birikimi daha fazla gelişmekte.

 

Yuvarlak yüze sahip ve ileri yaşlarda olan kadınlarda gelişen yüz estetik problemlerinde volümetrik uygulamalar yüz oval hatta hafif köşeli olacak şekilde stilize edilerek  yapılabilir. Yüzün zygomatik bölgesinde az uygulama yapılırken yüzün alt kısmında jawline sınırında ve çene altında daha iyi ve detaylı bir planlanma yapılmalıdır.

Kalp Yüz Şeklinde Doku Volüm Uygulamalarında Stratejiler

Kalp yüz şekli yüzün orta kısmının en geniş olduğu ancak çeneye doğru yüzün hızla daraldığı yüz fromu. Yüzün üst kısmındaki bifrontal genişlik altındaki bimandibular genişlikten daha fazla ve yüzün en geniş alanı bizygomatik genişlik. Bizygomatik genişlik yüzün aşağısında çenede hızla azalmakta ve çenede hafif sivrilme yaparak daralmakta. Daha dolgun elmacık kemikleri ile jawline arasında daha belirgin oluklanma görülmekte. 

 

Yüzde yumuşak doku volümü elmacık kemik alanında; ön iç kısımda orta-zayıf, diğer alanlarda oldukça zengin. Jawline ve çene hattında orta-zayıf düzeyde. Yüze geneline bakıldığında yüz orta kısmsı güçlü ancak yüz alt kısmı daha zayıf görünmekte. Bu nedenle bu yüz formuna sahip kişilerde yaşlanma sürecinde yüz orta kımsında volüm kayıpları daha iyi tolere edilirken daha az problemler yaşanmakta(volüm kayıpları ve yer değiştirmeleri). Bu alanda daha zayıf olan elmacık alanının iç kısmı diğer alnlara göre daha fazla problem yaşamakta. Bu yüz formunda volüm azalması ve yer değişim problemleri en fazla yüzün alt kısmında; jawline ve çenede yaşanmakta. 

Bu yüz şekline sahip genç hastalarda yüz volümetrik uygulamalarda 3 seçeneğimiz var. 

Yüzün kalp formunu koruyacak şekilde elmacık alanına iç kımsındaki zayıf alanın volümetrik doku destekleri verilirken dış alanlarına çok az oranlarda yaşlanma sürecine karşı koruyucu volüm uygulamaları yapılabilir. Asıl volümetrik doku desteği yüz alt kısmına kalp formunu bozmadan jawline ve çeneye yapılmakta. 

Yüzün kalp formu köşeli yüz formuna stilize edilecek şekilde volümetrik uygulama yapılmakta.  

 

Yüzün kalp formu oval yüz formuna stilize edilecek şekilde volümetrik uygulama yapılmakta.  

Kalp yüzde yaşlanma yüz orta ve jawline alanlarında kendisini daha fazla göstermekte. Yüz altında jawline ve çenede volüm azalması ve yer değiştirmeleri yaşanırken, jawlie yumuşak hatlarını kaybetmekte, jowl deformitesi diğer yüz tiplerine göre daha gelişmekte.

 

Kalp yüzene sahip ve ileri yaşlarda olan kadınlarda gelişen yüz estetik problemlerinde volümetrik uygulamalar yüz oval forma stilize edilerek  yapılabilir. Yüzün zygomatik bölgesinde iç-ön kısma volüm kayıp ve azalma alanlarına az uygulama yapılırken yüzün alt kısmında jawline sınırında daha iyi ve detaylı bir planlanma yapılmalıdır.

 

 

Köşeli Yüz Şeklinde Doku Volüm Uygulamalarında Stratejiler

Köşeli yüz şeklinde yüz konturları keskin kenarlara sahaip iken yüzün alt kısmı-jawline belirgin açılar oluşturmakta. Bu form yüzün özellikle alt kısmının oldukça sert ifade ile algılanmasına neden olmakta. Köşeli yüz açılı yüz olarakta tanımlanmakta. Köşeli yüz yapısına sahip kadınlarda bizygomatic genişlik bimandibular genişlikten daha fazladır. Köşeli yüz yapısında sahip erkeklerde ise bizygomatic genişlik bimandibular genişlikle eşit yada daha azdır.

 

Yüzde yumuşak doku volümü jawline ve çene hattında oldukça zengin. Yüzde elmacık kemik alanında doku volümü ota yada zayıf olmakta. Yüze geneline bakıldığında yüz orta ve alt kısmının oldukça zengin doku desteği görülmekte. Bu nedenle bu yüz formuna sahip kişilerde yaşlanma sürecinde yüz orta kımsında volüm kayıpları ve doku yer değişimleri daha fazla görülmekte. 

Bu yüz şekline sahip genç hastalarda yüz volümetrik uygulamalarda 2 seçeneğimiz var. 

Yüzün köşeli formunu koruyacak şekilde elmacık alanına doku destekleri verilirken yaşlanma sürecine karşı koruyucu volüm uygulamaları yapılabilir. Köşeli-açılı yüz ifadesini arttrımamak için yüzün alt kısmına mümkün olan en az volümetrik doku uygulamları yapılmakta. 

Yüzün köşeli formu oval yüz formuna stilize edilecek şekilde volümetrik dolgu uygulama yapılmakta. Uygun hastalarda yüz alt ksımının köşeli yapısının oval stilizasyonu için  masseter botoxu uygulanabilir. 

Köşeli yüzde yaşlanma yüz orta ve jawline alanlarında kendisini göstermekte. 

Köşeli yüze sahip ve ileri yaşlarda olan kadınlarda gelişen yüz estetik problemlerinde volümetrik uygulamalar yüzü oval forma stilize edilerek  yapılabilir.

Yüz şekline göre yüzün volümetrik dolgu uygulamaları yada yüzün şeklinin farklı bir yüz şekline stilizasyonunda dolgu uygulamlarında dikkat edilmesi gereken son derce önemli 2 değerlendirme kriteri daha var. Yüzün biyotipi ve alt çene kemiği- mandibulanın kapanmasına göre sınıflaması(mandibula profil sınıflaması). Örneğin hastada yüz kısa ve mandibula profil sınıflaması II ise (yüze yandan bakıldığında yüz uzunluğu kısa ve çene kapanışı yüze göre geride ise) volum dolgu uygulamasından önce protezler, kemik cerrahiler düşünülmelidir.

Yüz uzunluğu orta hatta ön saç çizgisinden çene alt sınırına kadar olan mesafeyi tanımlar Yüz genişliği yukardada tanımladığımız bizygomatic genişlikltir. bu iki ölçümden yüzün biyotipi tanımlanmakta. Mezofasiyal biyotipte, yüz genişliği ve uzunluğu dengelidir. Brakifasiyal biyotipte bizygomatic genişlik daha fazla yani yüz kısadır. Dolikofasial biyotipte ise yüz uzunluğu fazladır. Doku volmetrik uygulamalarında estetik olarak önemli olan yüz uzunluğunun korunmasıdır.  

Yüz şekline uygun doku volüm uygulamaları yada yüz stilizasyonunlarında sadece yukarıda tanımlanan yüzün orta ve alt kısmı değil diğer estetik alanlarda uygulamalar yapılmakta.

 

 

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency